urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika

Jednym z obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ten ogólnie sformułowany obowiązek jest skonkretyzowany przez odpowiednie przepisy Kodeksu pracy, w większości dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W przypadku takiego dokształcania strony mogą zawrzeć umowę szkoleniową, jeżeli natomiast pobieranie nauki odbywa się z wyłącznej inicjatywy pracownika - odpowiednie porozumienie.

Z inicjatywy lub z akceptacją pracodawcy

Kodeks pracy definiuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 § 1 K.p.). Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w taki sposób przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas wymienionego urlopu i zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wymiar urlopu szkoleniowego jest zależny od rodzaju kształcenia i wynosi:

 • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu eksternistycznego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub zawodowego,
   
 • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Pracodawca może też przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie (art. 1033 K.p.). Przy czym świadczenia dodatkowe przysługują dokształcającemu się pracownikowi tylko wtedy, gdy zostały przyznane przez pracodawcę.

W przeciwieństwie do świadczeń dodatkowych, urlop szkoleniowy i zwolnienie z części lub z całości dnia pracy w celu przybycia i wzięcia udziału w zajęciach, przysługuje z mocy prawa. Należy podkreślić, że wspomniane: urlop szkoleniowy i zwolnienie od pracy są uprawnieniami wnioskowymi, tj. pracodawca jest zobowiązany ich udzielić dopiero wtedy, gdy pracownik złoży wniosek w tej sprawie. Oba te uprawnienia mają charakter odpłatny.

Przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop szkoleniowy/zwolnienie od pracy, należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego, z tą zmianą, że składniki zmienne przyjmuje się do podstawy z miesiąca, w którym wykorzystano urlop szkoleniowy lub zwolnienie od pracy. Powyższe wynika z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927).


Urlopu szkoleniowego udziela się na dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Umowa szkoleniowa lub porozumienie

Prawa i obowiązki stron związane z podnoszeniem kwalifikacji z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy może określać umowa szkoleniowa (art. 1034 K.p.). Jej zawarcie jest obowiązkowe w przypadku, gdy pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do "odpracowania" przyznanej pomocy (okres odpracowania po zakończeniu dokształcania nie może być dłuższy niż 3 lata). Zapisy umowy szkoleniowej nie mogą być dla pracownika mniej korzystne niż przepisy Kodeksu pracy, np. niedopuszczalne jest wyłączenie w umowie prawa do urlopu szkoleniowego.

Niekiedy pracownik zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności wyłącznie z własnej inicjatywy, bez zaangażowania ze strony pracodawcy. W takich przypadkach, na podstawie art. 1036 K.p., pracownikowi mogą (choć nie muszą) być przyznane:

 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
   
 • urlop bezpłatny.

Wymiar tych świadczeń pracodawca i pracownik ustalają w porozumieniu.

Zwrot pomocy w ograniczonym zakresie

Wskazane w umowie szkoleniowej (lub uzgodnione ustnie) dodatkowe świadczenia w niektórych okolicznościach podlegają obowiązkowi zwrotu w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub do okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. Zgodnie z art. 1035 K.p. do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu dodatkowych świadczeń zobowiązany jest pracownik:

1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie kształcenie,

2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie szkoleniowej nie dłuższym niż 3 lata,

3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia z powodu uzasadnionego zarzutu mobbingu,

4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę lub mobbingu, mimo braku uzasadnionych przyczyn.

W powyższych sytuacjach zwrot kosztów następuje w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. W praktyce pojawiały się jednak wątpliwości dotyczące zwrotu dofinansowania w różnych przypadkach - gdy pracownik zobowiązał się do odpracowania nauki po jej zakończeniu, a następnie odchodził z pracy w trakcie jej pobierania lub w okresie odpracowania. Takich problematycznych sytuacji dotyczyła opinia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (patrz ramka).

Warunki zwrotu dofinansowania w opinii resortu pracy

"(...) w ocenie MPiPS, przy stosowaniu przepisów art. 1035 Kodeksu pracy zasadne wydaje się przyjęcie założenia, że kwota kosztów dodatkowych świadczeń poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych, zwracana przez pracownika:

- powinna odpowiadać pełnej wartości świadczeń dodatkowych poniesionych przez pracodawcę, w przypadku niepodjęcia przez pracownika podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w warunkach określonych w art. 1035 pkt 1 K.p.,
- powinna być obliczona z uwzględnieniem proporcji wartości kosztów poniesionych przez pracodawcę i okresu, jaki pracownik jeszcze przepracowałby w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, gdyby nie doszło do przerwania podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w warunkach określonych w art. 1035 pkt 1 K.p.,
- powinna być obliczona z uwzględnieniem proporcji wartości kosztów poniesionych przez pracodawcę i okresu, jaki pracownik jeszcze przepracowałby w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, gdyby nie doszło do ustania zatrudnienia w okolicznościach wskazanych w art. 1035 pkt 2-4 K.p.,
- powinna być obliczona z uwzględnieniem proporcji wartości kosztów poniesionych przez pracodawcę i okresu, jaki pracownik miałby jeszcze do przepracowania w ustalonym w umowie szkoleniowej okresie pozostawania w zatrudnieniu, gdyby w tym czasie nie doszło do ustania zatrudnienia w okolicznościach wskazanych w art. 1035 pkt 2-4 K.p. (...)".

Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej udostępnione naszemu Wydawnictwu w dniu 20 kwietnia 2012 r.

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Zawarta w dniu . . . . . . .  26 sierpnia 2019 r. . . .  w . . .  Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

pomiędzy: Zakładem Usług Geodezyjnych sp. z o.o. w Poznaniu ul. Kwiatowa 6, reprezentowanym przez Ireneusza Ludyńskiego, zwanym dalej Pracodawcą,

Tomaszem Kryczak zamieszkałym w Poznaniu ul. Dąbrowskiej 22/5, zwanym dalej Pracownikiem.

§ 1

1. Pracownik zobowiązuje się do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych z inicjatywy/za zgodą*) Pracodawcy. W tym celu od 1 października 2019 r. rozpocznie naukę/szkolenie*) na Uniwersytecie im. Adama MickiewiczaPoznaniu na kierunku Geodezja i Kartografia . . . . 

Kształcenie będzie odbywało się w systemie zaocznym . . . . . . . . 

2. Powinnością Pracownika będzie:

- uczestniczenie w zajęciach,

- doręczanie Pracodawcy harmonogramu zajęć*),

- doręczanie Pracodawcy informacji o wpisie na następny semestr*).

§ 2

Pracodawca zobowiązuje się do udzielenia Pracownikowi następujących świadczeń dodatkowych:

- opłacenia 60% czesnego za I rok studiów/kursu/szkolenia*),

- zwrotu kosztów przejazdu do miejscowości pobierania nauki na zajęcia według zasad jak przy podróżach służbowych na terenie kraju*),

- zwrotu kosztów podręczników i innych materiałów*),

- inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*)

§ 3

1. Pracownik zobowiązuje się do przepracowania u Pracodawcy okresu 2 lat po ukończeniu nauki (zdaniu egzaminu dyplomowego) pod rygorem zwrotu otrzymanych od Pracodawcy świadczeń.

2. Pracodawca ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów w razie:

- niepodjęcia nauki lub jej przerwania przez Pracownika z nieuzasadnionych przyczyn,

- rozwiązania stosunku pracy przez Pracodawcę bez wypowiedzenia z winy Pracownika, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w okresie wskazanym w pkt 1 po jego ukończeniu,

- wcześniejszego niż w okresie wskazanym w pkt 1 rozwiązania umowy o pracę przez Pracownika za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu,

- rozwiązania umowy o pracę przez Pracownika bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 K.p. lub art. 943 K.p., mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach.

3. Pracodawcy przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych kosztów wynikających z niniejszej umowy, pomniejszonych proporcjonalnie do okresu przepracowanego przez Pracownika po ukończeniu nauki lub do okresu zatrudnienia w czasie podnoszenia kwalifikacji.

§ 4

Wszelkie zmiany do Umowy mogą być wprowadzone w formie aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

26.08.2019 r. Tomasz Kryczak  Ireneusz Ludyński
(data i podpis Pracownika)  (podpis Pracodawcy)

*) niepotrzebne skreślić

Porozumienie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

zawarte na podstawie art. 1036 K.p. w dniu 27 sierpnia 2019 r. pomiędzy Zakładem Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stacyjnej 5, reprezentowanym przez Ryszarda Rymieńskiego, zwanego dalej Pracodawcą, a Anną Strzelecką, zam. we Wrocławiu, przy ul. 12/8, zwaną dalej Pracownikiem.

§ 1

Z dniem 1 września 2019 r. Pracownik rozpoczyna podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych w ramach kursu na pośrednika w obrocie nieruchomościami organizowanego przez DOSPON z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 46. Podnoszenie kwalifikacji odbywa się wyłącznie z inicjatywy Pracownika.

§ 2

Z tytułu podnoszenia kwalifikacji, o których mowa w § 1 Porozumienia, Pracownikowi przysługuje bezpłatny urlop szkoleniowy w wymiarze 3 dni i bezpłatne zwolnienie z całości lub z części dnia pracy w celu punktualnego przybycia na zajęcia oraz na czas ich trwania.

§ 3

Pracownik jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie urlopu lub zwolnienia od pracy w terminie co najmniej 2 dni przed planowaną datą wykorzystania uprawnienia, o którym mowa w § 2.

We wniosku należy określić wymiar urlopu, o który występuje Pracownik oraz, w przypadku wniosku o udzielenie zwolnienia z całości lub z części dnia pracy, wskazać godzinę rozpoczęcia zajęć w dniu zwolnienia.

W razie korzystania ze zwolnienia z całości lub z części dnia pracy Pracownik, na żądanie Pracodawcy, jest zobowiązany przedstawić harmonogram zajęć kursowych, poświadczony przez podmiot szkolący.

§ 4

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej.

Ryszard Rymieński  Anna Strzelecka
Pracodawca  Pracownik

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy szkoleniowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.