urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników

Kodeks pracy przyznaje pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, określone uprawnienia. Przysługują one jednak tylko wtedy, gdy pracownik uzyskał akceptację pracodawcy na podjęcie kształcenia lub podjął naukę z jego inicjatywy. W razie podnoszenia kwalifikacji przez pracownika bez współdziałania z pracodawcą jakiekolwiek uprawnienia z tego tytułu zależą od uzgodnień między stronami.

Urlop i zwolnienie na zajęcia

Pod pojęciem podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ujęciu prawa pracy rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 § 1 K.p.). Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe na mocy art. 1031 § 2 K.p. przysługuje płatny:

 • urlop szkoleniowy,
   
 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Wymiar urlopu szkoleniowego wynosi:

 • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
   
 • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Należy podkreślić, że wskazane powyżej uprawnienia wynikają bezpośrednio z zapisów Kodeksu pracy. Prawo do nich pracownik nabywa z mocy samego prawa, jeżeli podnosi swoje kwalifikacje zawodowe z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, przy czym musi o nie zawnioskować.

Niezależnie od uprawnień ustawowych pracodawca może (choć nie musi) przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Zgoda pracodawcy

W przepisach Kodeksu pracy brak jest jednoznacznego wskazania, co oznacza sformułowanie "za zgodą pracodawcy". Co do zasady, zgoda pracodawcy znajduje swoje odzwierciedlenie w umowie szkoleniowej, którą zawiera z pracownikiem. Jednak jeżeli strony jej nie zawarły, wówczas o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych decyduje zachowanie pracodawcy wobec niego. Przejawem zachowania wyrażającego akceptację dokształcania pracownika może być przykładowo przyznanie określonej kwoty na zakup podręczników (świadczenie fakultatywne). W takiej sytuacji należy uznać, że doszło do dorozumianego wyrażenia zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez zatrudnionego.

Generalnie wzajemne prawa i obowiązki stron w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika określa umowa szkoleniowa. Pracodawca zobowiązany jest do jej zawarcia jedynie w przypadku, gdy zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jeżeli bowiem w umowie przyznał pracownikowi środki finansowe na pokrycie kosztów kształcenia, może go zobowiązać do ich odpracowania - nie dłużej niż przez 3 lata.


Postanowienia umowy szkoleniowej nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy Kodeksu pracy - zapisy mniej korzystne są nieważne.

Zwrot dofinansowania

Wskazane w umowie szkoleniowej dodatkowe świadczenia w niektórych okolicznościach podlegają obowiązkowi zwrotu w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. Do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu dodatkowych świadczeń zobowiązany jest pracownik:

1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie szkoleniowej nie dłuższym niż 3 lata,

3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z powodu uzasadnionego zarzutu mobbingu,

4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę lub mobbingu, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach.


Wzór umowy szkoleniowej dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Prawo pracy.


W wymienionych przypadkach zwrot kosztów następuje w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. W praktyce stosowania powołanego przepisu pojawiały się wątpliwości dotyczące różnych sytuacji, w których pracownik zobowiązał się do odpracowania nauki po jej zakończeniu, a następnie odchodził z pracy w trakcie jej pobierania lub w okresie odpracowania. Sytuacje takie zostały omówione w udostępnionym naszemu Wydawnictwu piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (patrz ramka).

Nauka "na własny rachunek"

Kodeksowe regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników odnoszą się głównie do sytuacji, w których dokształcanie pracownika pozostaje w związku z wykonywaną pracą lub oczekiwaniami pracodawcy i odbywa się za jego zgodą. Jeżeli jednak zatrudniający uzna, że np. w związku z nauką spadnie wydajność pracownika w miejscu pracy lub kierunek studiów nie ma związku z wykonywaną pracą, może odmówić wyrażenia zgody na podnoszenie kwalifikacji.

Zgodnie z art. 1036 K.p. pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych niż określone w art. 1031-1035, mogą być przyznane:

 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
   
 • urlop bezpłatny.

Wymiar tych świadczeń pracodawca i pracownik ustalają w porozumieniu. Z powołanego przepisu wynika zasada dobrowolności, która oznacza, że jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na dokształcanie pracownika, nie ma obowiązku przyznawania mu żadnych uprawnień z tym związanych.

Zwrot dofinansowania kształcenia - stanowisko MPiPS

"(...) w ocenie MPiPS, przy stosowaniu przepisów art. 1035 Kodeksu pracy zasadne wydaje się przyjęcie założenia, że kwota kosztów dodatkowych świadczeń poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych, zwracana przez pracownika:

- powinna odpowiadać pełnej wartości świadczeń dodatkowych poniesionych przez pracodawcę, w przypadku niepodjęcia przez pracownika podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w warunkach określonych w art. 1035 pkt 1 K.p.,
- powinna być obliczona z uwzględnieniem proporcji wartości kosztów poniesionych przez pracodawcę i okresu, jaki pracownik jeszcze przepracowałby w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, gdyby nie doszło do przerwania podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w warunkach określonych w art. 1035 pkt 1 K.p.,
- powinna być obliczona z uwzględnieniem proporcji wartości kosztów poniesionych przez pracodawcę i okresu, jaki pracownik jeszcze przepracowałby w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, gdyby nie doszło do ustania zatrudnienia w okolicznościach wskazanych w art. 1035 pkt 2-4 K.p.,
- powinna być obliczona z uwzględnieniem proporcji wartości kosztów poniesionych przez pracodawcę i okresu, jaki pracownik miałby jeszcze do przepracowania w ustalonym w umowie szkoleniowej okresie pozostawania w zatrudnieniu, gdyby w tym czasie nie doszło do ustania zatrudnienia w okolicznościach wskazanych w art. 1035 pkt 2-4 K.p.

Realizowałoby to, zdaniem MPiPS, słuszną zasadę, w myśl której, im więcej czasu pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe przepracuje na rzecz pracodawcy, który poniósł z tego tytułu koszty dodatkowych świadczeń - tym niższa powinna być kwota zwrotu takich kosztów przez pracownika. (...)".

Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej udostępnione naszemu Wydawnictwu w dniu 20 kwietnia 2012 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy szkoleniowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60