urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016

Adnotacja o urlopie bezpłatnym w treści świadectwa pracy

W trakcie zatrudnienia udzieliliśmy pracownikowi urlopu bezpłatnego na jego wniosek (na podstawie art. 174 § 1 K.p.). Czy należy ten urlop potraktować jako okres nieskładkowy i wykazać w świadectwie pracy w pkt 10?

Urlop bezpłatny, o którym mowa w pytaniu, jest wykazywany w świadectwie pracy, jednak w innym punkcie. Nie jest to bowiem okres nieskładkowy (jak też nie jest to okres składkowy).

W świadectwie pracy zamieszcza się dane określone w Kodeksie pracy, a także w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. nr 60, poz. 282 ze zm.). W myśl art. 97 § 2 K.p., w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące m.in.:

 • okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
   
 • zajmowanych stanowisk,
   
 • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
   
 • inne dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Przywołane powyżej rozporządzenie precyzuje zakres danych podawanych w świadectwie pracy. Ujmuje się w nim przykładowo informacje dotyczące wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, wychowawczych i bezpłatnych, czy okresów nieskładkowych przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.

Jak wynika z objaśnień do sposobu wypełniania świadectwa pracy (znajdujących się na końcu formularza świadectwa), w ust. 4 pkt 10 świadectwa należy wskazać przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w przepisach o emeryturach i rentach. Wymienia je art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887). Zgodnie z tym przepisem, okresy nieskładkowe uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty obejmują m.in.:

 • okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,
   
 • przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem - w granicach czasowych określonych w art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
   
 • okresy urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą.

Jedynie wymienione w ustawie emerytalnej okresy takich "szczególnych" urlopów bezpłatnych są okresami nieskładkowymi, wykazywanymi w ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy. Co do "zwykłych" urlopów bezpłatnych udzielanych na wniosek pracownika w trybie art. 174 § 1 K.p., to należy je odnotować wyłącznie w ust. 4 pkt 2 świadectwa pracy (patrz: przykładowy fragment świadectwa).

Nagłówek oraz ust. 1-3, ust. 4 pkt 3-11, ust. 5-6 świadectwa pracy - pominięto

ust. 4. W okresie zatrudnienia pracownik:

1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze: . . . . . . . . . . . . . . 4 dni, tj. 32 godziny urlopu . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                     (urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym,
                                                                        w którym ustał stosunek pracy)

w tym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nie dotyczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                         (urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy
                                                          w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

2) korzystał z urlopu bezpłatnego: w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 r.,
art.
174 § 1 K.p. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                              (okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy bezpłatne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60