urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018

Zasady wykazywania w treści świadectwa pracy urlopów związanych z rodzicielstwem

W jaki sposób wykazać w świadectwie pracy informację o wykorzystanym przez pracownika urlopie rodzicielskim oraz urlopie wychowawczym? Czy powinien być wykazany w dniach, czy też odpowiednio w tygodniach w przypadku urlopu rodzicielskiego i w miesiącach w przypadku urlopu wychowawczego?

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, w tym m.in. informacje dotyczące wykorzystanego odpowiednio urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego i podstawy prawnej ich udzielenia. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1289), dalej rozporządzenia. W załączniku do tego rozporządzenia zamieszczono pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniami jak należy go wypełniać.

Urlop rodzicielski w świadectwie pracy

Urlop rodzicielski w wymiarze do 32 tygodni (w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) lub do 34 tygodni (w razie urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie) jest udzielany na podstawie:

 • art. 1791 § 1 K.p., tj. po złożeniu wniosku, nie później niż 21 dni po porodzie; urlop ten udzielany jest bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1 K.p., czyli 32 lub 34 tygodni,
   
 • art. 1821d § 1 K.p., tj. po złożeniu wniosku, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; urlop ten udzielany jest bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia.
Aktywne druki i formularze Wzór świadectwa pracy dostępny jest w serwisie 
www.druki.gofin.pl.

Urlop rodzicielski wykorzystywany w częściach, w wymiarze do 16 tygodni, może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

Informacje o urlopie rodzicielskim, tj.:

 • podstawę prawną jego udzielenia,
   
 • wymiar, w jakim został wykorzystany oraz
   
 • liczbę części, w których był wykorzystywany, w tym informacje o urlopie wykorzystanym i liczbie jego części udzielonych zgodnie z art. 1821c § 3 K.p.

zamieszcza się w ust. 6 pkt 4 pomocniczego wzoru świadectwa pracy.

Ważne: W świadectwie pracy, zgodnie z objaśnieniami do sposobu wypełniania tego dokumentu, podaje się informacje o urlopie rodzicielskim tylko wówczas, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby skorzystać z takiego urlopu u kolejnego pracodawcy.

Jeśli więc upłynął rok kalendarzowy, w którym dziecko ukończyło 6 lat, to w świadectwie pracy nie zamieszcza się już informacji o tym, że pracownik korzystał z urlopu rodzicielskiego na to dziecko.

Przepisy rozporządzenia nie określają, w jakiej jednostce należy podać wymiar, w jakim pracownik wykorzystał urlop rodzicielski. W związku jednak z tym, że maksymalny wymiar tego urlopu określony jest w tygodniach oraz, że jest on udzielany pracownikowi w wymiarze wielokrotności tygodnia, w świadectwie pracy należy posługiwać się tą wielkością.

Zwracamy uwagę! Przy udzielaniu urlopu rodzicielskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym (identycznie jak przy urlopie macierzyńskim i urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego). Oznacza to, że do urlopu rodzicielskiego wliczają się wszystkie dni - bez względu na to, czy są to dni pracy pracownika, dni wolne, niedziele lub święta (art. 1831 § 1 K.p. w zw. z art. 1821g K.p.).

Należy też pamiętać, iż w przypadku, gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop rodzicielski - pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka.

Przykład

Pracownica na syna Michała Kowalskiego urodzonego 15 listopada 2016 r. wykorzystała urlop rodzicielski w 2 częściach po 10 tygodni. W ust. 6 w pkt. 4 pomocniczego wzoru świadectwa pracy należy podać: "wykorzystała urlop rodzicielski udzielony na podstawie art. 1821d § 1 K.p. w wymiarze 20 tygodni w 2 częściach.".

Kalkulatory Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl.

Urlop wychowawczy w świadectwie pracy

Zgodnie z art. 186 K.p., prawo do urlopu wychowawczego nabywa pracownik zatrudniony, co najmniej 6 miesięcy. Pełny wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy, przy czym, co do zasady, każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia i nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu (z uwzględnieniem omówionego wcześniej art. 1821c § 3 K.p.).

Informacje o urlopie wychowawczym (podstawę prawną jego udzielenia, wymiar, w jakim został wykorzystany, okresy w jakich pracownik korzystał z tego urlopu oraz liczbę części, w których urlop był wykorzystywany) pracodawca podaje w ust. 6 pkt 5 pomocniczego wzoru świadectwa pracy. Również w tym przypadku przepisy rozporządzenia nie określają, w jakiej jednostce należy wskazać wymiar wykorzystanego urlopu. W związku z tym, że jest on podawany w miesiącach, posługiwanie się tą jednostką wydaje się prawidłowe, z tym że niepełne miesiące należy wskazać w dniach.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej W przypadku, gdy urlop jest wykorzystywany z przerwami, w celu określenia łącznego wymiaru stosuje się wytyczne Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2 czerwca 2016 r., zgodnie z którymi: "(...) jeżeli urlop wychowawczy został udzielony od dnia 4 kwietnia 2016 r., to 6 miesięczny okres urlopu wychowawczego upływa 3 października 2016 r. Natomiast, jeżeli występują między częściami urlopu wychowawczego przerwy, to dla ustalenia, kiedy miną dopuszczalne 36 miesięcy, należy sumować pełne kolejne nieprzerwane miesiące urlopu wychowawczego, przyjmując, że okres miesiąca upływa w dniu poprzedzającym dzień, który datą odpowiada początkowemu dniowi okresu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (np. miesiąc liczony od dnia 4 kwietnia upływa w dniu 3 maja). Należy także zsumować dni »wystające« poza pełne miesiące, przyjmując 30 dni za jeden miesiąc. (...)". 

Również w przypadku tego urlopu, jeśli pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop wychowawczy - pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka.

Przykład

Pracownica korzystająca z urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko (Antoniego Dąbrowskiego), udzielonego na jej wniosek od 27 kwietnia 2016 r. do 26 marca 2019 r., urodziła kolejne dziecko (Annę Dąbrowską) w dniu 3 maja 2017 r. Nie przerwała urlopu wychowawczego, a jedynie w jego trakcie pobierała zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (łącznie 52 tyg.).

Rozstając się z pracownicą, np. w kwietniu 2019 r., czyli już po zakończeniu wymienionego wyżej urlopu wychowawczego, pracodawca w świadectwie pracy powinien wykazać pełen okres udzielonego jej urlopu wychowawczego. Okresu, w którym pracownica otrzymywała zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego nie wyodrębnia się w świadectwie pracy z okresu urlopu wychowawczego. Zapis taki mógłby zatem brzmieć: "wykorzystał urlop wychowawczy na Antoniego Dąbrowskiego udzielony na podstawie art. 186 § 1 K.p. w wymiarze 35 miesięcy w okresie od 27 kwietnia 2016 r. do 26 marca 2019 r., w jednej części.".

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.