urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017

Udzielenie pracownikowi-ojcu dziecka urlopu tzw. okolicznościowego i urlopu ojcowskiego

Pracownikowi urodziło się dziecko dwa tygodnie przed podjęciem zatrudnienia w naszej firmie. Wówczas nigdzie nie pracował. Czy w związku z tym przysługuje mu urlop okolicznościowy i czy może wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopu ojcowskiego na to dziecko?

Pracownik w obecnym zatrudnieniu może ubiegać się wyłącznie o urlop ojcowski.

Stosownie do § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632), pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 2 dni w razie urodzenia się jego dziecka. Zwolnienie to, z racji przeznaczenia, powinno pozostawać w związku czasowym z tym zdarzeniem, co oznacza, że nie powinno być od niego oddalone. W literaturze przedmiotu argumentuje się to faktem, iż ma ono charakter celowy i służy m.in. odebraniu dziecka ze szpitala, czy załatwieniu związanych z jego urodzeniem spraw urzędowych. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejTak też wyjaśnił resort pracy w piśmie z 7 marca 2012 r., w którym czytamy, że: "(...) okolicznościowe zwolnienie od pracy powinno zostać wykorzystane w czasie bezpośrednio związanym z wydarzeniem, które uzasadnia jego udzielenie. Istotny jest bowiem nie tylko związek przyczynowy, ale także związek czasowy z danym wydarzeniem. Co do zasady okolicznościowe zwolnienie od pracy powinno zatem pokrywać się z datą zdarzenia lub zostać wykorzystane w niedalekim odstępie czasowym, jeżeli pracownik udowodni, że zwolnienie ma związek z wydarzeniem. (...)".

W opisanym przypadku nie tylko to jest istotne jaki okres upłynął od narodzenia dziecka, ale również status jego ojca w wymienionym dniu.

Ważne: Prawo do dni wolnych z tytułu urodzenia dziecka przysługuje pracownikowi, a zatem osobie zatrudnionej w ramach stosunku pracy, który nabywa je w dniu narodzin dziecka, choć może skorzystać z niego w innym, nieodległym czasie.

Wskazanego wcześniej warunku nie spełnia nowo zatrudniony pracownik, o którym mowa w pytaniu.

Sytuacja przedstawia się inaczej w odniesieniu do urlopu ojcowskiego. Stosownie do art. 1823 § 1 K.p., pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo
     
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Data urodzenia dziecka jest tu zatem istotna tylko w zakresie terminu, do którego można wykorzystać uprawnienie, a prawo do niego przysługuje każdemu pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w wymaganym wieku.

Zwracamy uwagę! Urlop ojcowski należy wykorzystać jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Pisemny wniosek o jego udzielenie należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika (art. 1823 § 2-3 K.p.).

Aktywne druki i formularze Wzór wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego dostępny jest w serwisie 
www.druki.gofin.pl.

Nowy pracodawca odmawia udzielenia urlopu ojcowskiego tylko wówczas, gdy pracownik wykorzystał go u poprzedniego pracodawcy (poprzednich pracodawców). W celu wykluczenia takiej sytuacji, pracodawca może domagać się świadectwa (świadectw) pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia. Prawidłowo wypełniony dokument zawiera bowiem informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim. Zabezpieczeniem jest także oświadczenie zainteresowanego w tej sprawie, które obowiązany jest przedłożyć razem z wnioskiem o urlop ojcowski. Tak wynika z § 21 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. poz. 2243).

Z okoliczności wskazanych w pytaniu, tj. w związku z podjęciem zatrudnienia dwa tygodnie po urodzeniu dziecka i pozostawaniem bez pracy w chwili jego narodzin, można wnosić że z tego uprawnienia pracownik nie korzystał.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60