urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (268) z dnia 10.05.2010

Wykazywanie urlopów związanych z rodzicielstwem oraz urlopu bezpłatnego w świadectwie pracy

1. Urlop macierzyński

Okresu urlopu macierzyńskiego nie należy wykazywać w świadectwie pracy. Zarówno z przepisów rozporządzenia, jak i ze wzoru świadectwa pracy nie wynika obowiązek umieszczenia w świadectwie informacji o korzystaniu z urlopu macierzyńskiego. Trudno też wywieść taki obowiązek z funkcji informacyjnej świadectwa, gdyż urlop macierzyński jest udzielany w ściśle określonym czasie i w wymiarze. Nie występuje więc zagrożenie powtórnego jego udzielenia u następnego pracodawcy. Okresu urlopu macierzyńskiego nie zalicza się też do okresów nieskładkowych w rozumieniu ustawy emerytalnej.

Wykazywanie urlopu ojcowskiego w świadectwie pracy
rys. Wykazywanie urlopu ojcowskiego w świadectwie pracy
2. Urlop ojcowski

Od 1 stycznia 2010 r. pracownicy-ojcowie wychowujący dziecko mogą skorzystać z urlopu ojcowskiego. W latach 2010-2011 wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 1 tydzień, a w następnych będzie zwiększony do 2 tygodni. Urlop ten może być wykorzystany przez pracownika w ciągu pierwszych 12 miesięcy życia dziecka. Informację o wykorzystaniu tego urlopu w okresie zatrudnienia jako informację o istotnym znaczeniu dla następnego pracodawcy należy zamieścić w ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy. Według przepisu w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, w świadectwie pracy zamieszcza się informację o wykorzystaniu dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy.

3. Urlop wychowawczy

Wzór świadectwa pracy będący załącznikiem do rozporządzenia, przewiduje dwie pozycje, w których potencjalnie może zostać umieszczona informacja w sprawie urlopu wychowawczego. Po pierwsze okresy wykorzystanego urlopu wychowawczego wskazuje się w ust. 4 pkt 3 świadectwa, co ma uzasadnienie w ograniczeniach dotyczących tego uprawnienia. Pracownik legitymujący się odpowiednim stażem może osobiście opiekować się dzieckiem do lat 4 w ramach urlopu wychowawczego zasadniczo w wymiarze do 3 lat. Zmiana pracodawcy „nie zamyka” pracownikowi możliwości kontynuacji korzystania z uprawnienia, jeżeli dziecko nie ukończyło wskazanego wieku.

Po drugie, jak wynika z objaśnień w sprawie sposobu wypełnienia świadectwa pracy w ust. 4 pkt 10 tego druku wyszczególnia się przypadające w czasie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w przepisach ustawy emerytalnej.

Przypomnijmy, że okresy nieskładkowe, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 7 ustawy emerytalnej, obejmują m.in. przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem:

  • w wieku do lat 4 - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat, 

  • na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko.

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych od 1 stycznia 1999 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy o sus, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i tylko w nielicznych sytuacjach, nie podlegają przedmiotowym ubezpieczeniom (art. 6 ust. 1 pkt 19 i art. 9 ust. 6 ustawy o sus). W świetle powyższego, naszym zdaniem, właściwym jest umieszczenie w ust. 4 pkt 10 świadectwa informacji na temat urlopu wychowawczego tylko wówczas, gdy był to okres nieskładkowy.
 

 

Przykład

 

W ramach zwolnień grupowych zwolniono m.in. dwie pracownice, które korzystały z urlopu wychowawczego. Pierwsza z nich w latach 1997-1998, druga natomiast w 2009 r.

W przypadku pierwszej pracownicy informacja w sprawie korzystania z urlopu wychowawczego powinna być zawarta zarówno w ust. 4 pkt 3, jak i w pkt 10 świadectwa. Z uwagi na fakt, iż druga pracownica w okresie urlopu wychowawczego podlegała z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, informację o korzystaniu z urlopu wychowawczego wystarczy zamieścić w ust. 4 pkt 3 świadectwa. Będzie ona dostateczna do weryfikacji uprawnień w tym w zakresie na wypadek wystąpienia przez pracownicę o udzielenie dalszej części urlopu u kolejnego pracodawcy.

4. Urlop bezpłatny

Informację o wykorzystaniu urlopu bezpłatnego wraz z okresem w jakim miało to miejsce, a także podstawą prawną jego udzielenia umieszcza się w ust. 4 pkt 2 świadectwa. Nadmieniamy, że podstawowym celem tej informacji jest możliwość wyłączenia wymienionych okresów ze stażu pracy pracownika. Z nielicznymi wyjątkami urlop bezpłatny nie jest bowiem zaliczany do okresu pracy. Natomiast, o ile był to urlop wskazany w art. 7 ustawy emerytalnej jako okres nieskładkowy, jego okres należy również wskazać w ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy.

5. Przykładowe wykazanie w świadectwie pracy urlopów związanych z rodzicielstwem i urlopu bezpłatnego

Wykazanie w świadectwie pracy urlopów wymienionych w pkt 1.1.-1.4. przedstawiamy na przykładzie, zakładając, że pracownica:

  • była zatrudniona od 1 stycznia 1992 r. do 30 kwietnia 2010 r., 

  • w 1994 r. urodziła pierwsze dziecko i do 26 września 1994 r. korzystała z urlopu macierzyńskiego i wypoczynkowego, a następnie od 27 września 1994 r. do 26 września 1995 r. z urlopu bezpłatnego w celu sprawowania opieki nad małym dzieckiem na podstawie art. 186 § 1 K.p. (w okresie tym przepisy nie przewidywały urlopów wychowawczych), 

  • w okresie od 1 maja do 31 października 2001 r. korzystała z urlopu bezpłatnego udzielonego na jej wniosek na podstawie art. 174 § 1 K.p., 

  • w 2008 r. pracownica urodziła drugie dziecko i do 23 grudnia 2008 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i wypoczynkowym, a następnie od 24 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. na urlopie wychowawczym na podstawie art. 186 § 1 K.p.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.C.
ul. Katowicka 100

66-400 Gorzów Wlkp. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(pracodawca oraz jego siedziba
lub miejsce zamieszkania)

      001245211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nr REGON - EKD)

 

Gorzów Wlkp., dnia 30.04.2010 r.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(miejscowość i data)

 ŚWIADECTWO PRACY

1. Stwierdza się, że. . . . . . . . . . . . . . . . . Anna Kowalska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                               (imię i nazwisko pracownika)

imiona rodziców. . . . . . . . . . . . . . .Jan, Katarzyna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

urodzony: . . . . . . . . . . . . . . . . .13 czerwca 1967 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                  (data urodzenia)

był zatrudniony . . . Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.C. w Gorzowie Wlkp. ul. Katowicka 100  . . .
                                                                                      (pracodawca)

w okresie od . . . . . . 1 stycznia 1992 r.. . . . . . do . . . . 30 kwietnia 2010 r. . . . .  
w wymiarze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pełnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                 (wymiar czasu pracy)

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę:

Specjalista do spraw zaopatrzenia: od 1 stycznia 1992 r. do 31 maja 2001 r. . . . . . .
Kierownik Działu Zbytu: od 1 czerwca 2001 r. do 30 kwietnia 2010 r. . . . .  . 
                                       (zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

3. Stosunek pracy ustał w wyniku: 

a) rozwiązania. . . . .na mocy porozumienia stron - art. 30 § 1 pkt 1 K.p. . . . . . . 
                                     (tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

- pominięto pkt 3 lit. b) i c) -

4. W okresie zatrudnienia pracownik:

1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:. . . 9 dni, tj. 72 godziny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                        (urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

w tym                                                         ______________                        
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

2) korzystał z urlopu bezpłatnego

- od 27 września 1994 r. do 26 września 1995 r. na opiekę nad małym dzieckiem - art. 186 § 1 K.p.,
- od 1 maja do 31 października 2001 r. - art. 174 § 1 K.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                  (okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

3) wykorzystał urlop wychowawczy

. . . . . . . . . . . od 24 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                             (okres wykorzystanego urlopu wychowawczego) 

- pominięto pkt 4 ppkt 4)-9) -

10) od 27 września 1994 r. do 26 września 1995 r. - urlop bezpłatny na opiekę nad córką Katarzyną
ur. 22 maja 1994 r.- art. 186 § 1 K.p.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

- pominięto pkt 4 ppkt 11) i pkt 5-6 -

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60