urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego musi być złożony w terminie

Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie pięciu dni urlopu ojcowskiego, przy czym wniosek ten otrzymaliśmy dwa dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Czy w takiej sytuacji możemy odmówić udzielenia urlopu lub przesunąć jego termin?

Z uwagi na niezachowanie przez pracownika obowiązujących terminów, pracodawca może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego, natomiast nie może zmieniać samodzielnie zaproponowanego przez pracownika terminu rozpoczęcia tego rodzaju urlopu.

Zasady udzielania urlopów ojcowskich reguluje art. 1823 Kodeksu pracy. Przepis ten stanowi, że urlop ojcowski przysługuje pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

 • ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia

albo

 • upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez nie 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski udzielany jest na pisemny wniosek uprawnionego pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym jego rozpoczęciem. Z kolei § 21 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. poz. 2243) stanowi, że wspomniany wniosek powinien zawierać imię i nazwisko pracownika oraz wskazywać okres, na który urlop ma być udzielony. Do wniosku powinny być dołączone:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka albo kopie tych dokumentów,
   
 • oświadczenie wnioskodawcy, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części,
   
 • kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka - jeżeli wniosek dotyczy udzielenia urlopu na dziecko przysposobione,
   
 • kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego - jeżeli wniosek dotyczy dziecka, wobec którego decyzję taką podjęto.

Przywoływany już art. 1823 K.p. w § 2 stanowi jednoznacznie, że pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika o udzielenie urlopu ojcowskiego. Oczywiście pod warunkiem, że został on złożony w terminie i zawiera wymagane załączniki.

Z pytania wynika, że pracownik wystąpił o udzielenie urlopu na 2 dni przed planowanym jego rozpoczęciem, co oznacza, że nie został tu zachowany minimalny termin wynikający z Kodeksu pracy. To z kolei oznacza, że pracodawca może wniosek ten odrzucić. Pracownik będzie musiał wówczas wystąpić z kolejnym wnioskiem - tym razem uwzględniającym obowiązujące terminy.

Natomiast jeśli chodzi o możliwość przesunięcia planowanego terminu rozpoczęcia urlopu ojcowskiego, to pracodawca - w przeciwieństwie do urlopów wypoczynkowych - nie może samodzielnie podjąć takiej decyzji. Żeby zmiany takiej dokonać, musi uzyskać zgodę zainteresowanego pracownika.

Warto tu zwrócić uwagę na jeszcze jedną nieprawidłowość, a mianowicie, że pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie 5 dni urlopu ojcowskiego. Od 2 stycznia 2016 r. wspomniany urlop może być dzielony, ale nie więcej niż na dwie części, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Natomiast zgodnie z art. 1831 § 1 K.p., tydzień urlopu odpowiada 7 kolejnym dniom kalendarzowym, z uwzględnieniem przypadających na ten okres dni wolnych od pracy.

Przykład

27 marca 2017 r. pracownik zatrudniony w podstawowym wymiarze czasu pracy (8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku) wystąpił z wnioskiem o udzielenie urlopu ojcowskiego w dniach od 3 do 7 kwietnia (5 dni roboczych). Zgodnie z art. 1823 § 11 K.p., urlop ten powinien objąć także dni 8-9 kwietnia, mimo że przypadają one na wolną sobotę oraz niedzielę.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60