urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016

O ile łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu wydłuży jego wymiar?

Pracownica przebywająca na urlopie rodzicielskim udzielonym do 18 kwietnia br., od 4 stycznia br. łączy ten urlop z pracą na 1/2 etatu. Czy urlop rodzicielski należy przedłużyć? Jeżeli tak, to o jaki okres?

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy (art. 1821e § 1 K.p.).

Nowe prawoPowołany wyżej przepis został dodany ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy... (Dz. U. poz. 1268 ze zm.), dalej nowelą i obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Przed zmianą takie same rozwiązania przewidywał uchylony nowelą art. 1821 § 5 K.p., stosowany do omawianego urlopu na mocy uchylonego art. 1821a § 6 K.p. Nowością jest natomiast, wprowadzona nowelą, instytucja wydłużania urlopu rodzicielskiego o część przepracowaną w ramach łączenia go z pracą, z zastrzeżeniem jedynie określonego maksimum.

Ważne: W przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar tego urlopu ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni w przypadku urodzenia jednego oraz do 68 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie (art. 1821f § 1 K.p.).

W razie łączenia tylko części urlopu z pracą, proporcjonalne wydłużenie wymiaru tego urlopu następuje wyłącznie w odniesieniu do tej części. Jeżeli z kolei wydłużenie również jest łączone z pracą na część etatu, podlega dalszemu wydłużeniu (art. 1821f § 3 i 5 K.p.).

Sposób obliczania wydłużenia jest uzależniony od tego jak pracownik zamierza je wykorzystywać. Stąd we wniosku o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu obok wskazania wymiaru czasu pracy oraz okresu, w którym pracownik zamierza łączyć urlop z pracą, należy zamieścić odpowiednie oświadczenie. Chodzi o zamiar łączenia części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, z określeniem wymiaru czasu pracy, albo o brak takiego zamiaru. Tak wynika z przepisu § 20 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. poz. 2243). Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, a pracodawca jest obowiązany go uwzględnić, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie należy poinformować pracownika na piśmie (art. 1821e § 2 K.p.).

Aktywne druki i formularze
Wzory dokumentów związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich dostępne są w serwisie
www.druki.gofin.pl

Zwracamy uwagę! Stosownie do art. 29 ust. 1 noweli, pracownik korzystający w dniu wejścia w życie ustawy z urlopu rodzicielskiego lub jego części może złożyć pisemny wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w terminie sprzed nowelizacji, czyli 14 dni przed przystąpieniem do pracy. Zakładamy, że pracownica, o której mowa w pytaniu, terminowo złożyła wniosek. Problemem jest jedynie to, że w obwiązującym wówczas stanie prawnym urlop nie ulegał wydłużeniu, stąd we wniosku nie podawało się informacji o zamiarze bądź braku zamiaru łączenia tej części z pracą. Z kolei wobec braku przepisów przejściowych regulujących omawianą kwestię w sposób odmienny, uznać należy, że wydłużenie obejmuje wszystkie osoby, które łączą urlop rodzicielski z pracą na część etatu, licząc od 2 stycznia 2016 r. Ustalenie ostatecznego okresu wydłużenia wymaga jednak złożenia przez pracownika oświadczenia, o którym mowa w § 20 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2015 r.

Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z tego urlopu. W przypadku gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia, z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu oblicza się dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy (art. 1821f § 2 i 7 K.p.).

Ważne: W przypadku gdy powstała w wyniku wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się (art. 1821f § 4 K.p.).

W razie łączenia urlopu z pracą w okresie niebędącym wielokrotnością tygodnia istotny będzie przepis art. 1831 § 1 K.p., który stosuje się do urlopu rodzicielskiego na mocy odwołania zawartego w art. 1821g K.p. W myśl tej normy, przy udzielaniu urlopu tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym, a zatem każdy dzień to 1/7 tygodnia.

Przykład

Pracownica, która 21 kwietnia 2015 r. urodziła dziecko, wykorzystała 20-tygodniowy urlop macierzyński (do 7 września 2015 r.), następnie 6-tygdniowy dodatkowy urlop macierzyński (do 19 października), a od 20 października 2015 r. do 18 kwietnia 2016 r. przebywa na urlopie rodzicielskim. W połowie grudnia 2015 r. wystąpiła z wnioskiem o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu od 4 stycznia do 18 kwietnia 2016 r. (106 dni, czyli 15 i 1/7 tyg.). Pracodawca nie odrzucił jej wniosku. Urlop rodzicielski pracownicy wydłuży się o 53 dni, co wynika z wyliczenia: 15 i 1/7 tyg. x 1/2 etatu = 106/7 tyg. x 1/2 etatu = 106/14 tyg.; 106/14 tyg. x 7 dni = 53 dni. Przy założeniu, że podczas wydłużenia pracownica nie będzie łączyć urlopu z pracą, urlop ten potrawa do 10 czerwca 2016 r.

Kalkulatory
Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Załóżmy, że pracownica złoży oświadczenie, iż podczas wydłużenia urlopu także zamierza łączyć urlop z wykonywaniem pracy na 1/2 etatu. W tej sytuacji wydłużenie potrwa do 2 sierpnia 2016 r. Wynika to z następującego wyliczenia: 53 dni : (1 - 1/2) = 106 dni. Przez cały okres wydłużenia pracownica będzie pracować w wymiarze 1/2 etatu.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60