urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016

Urlop ojcowski na nowych zasadach

Urlop ojcowski należy do katalogu uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Jego dysponentem jest wyłącznie pracownik - ojciec wychowujący dziecko. Tak jak w przypadku innych urlopów przysługujących pracownikom z tytułu sprawowania funkcji rodzicielskich, warunki udzielania urlopu ojcowskiego uległy zmianie. Od 2 stycznia 2016 r. może on być wykorzystywany na zasadach zmodyfikowanych w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego.

Więcej czasu na skorzystanie z uprawnienia

Do 1 stycznia 2016 r. włącznie pracownik - ojciec wychowujący dziecko miał prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej niż:

 • do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo
   
 • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia (art. 1823 § 1 K.p. w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2016 r.).

Urlopu udzielało się na pisemny wniosek pracownika - ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca był obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, przy czym powszechne przepisy prawa pracy nie określały odgórnie formy ani treści wniosku. Przy udzielaniu urlopu ojcowskiego tydzień tego urlopu odpowiadał siedmiu dniom kalendarzowym, przy czym pracownik nie mógł podzielić urlopu na części i wykorzystać oddzielnie. Urlop ojcowski musiał być spożytkowany w jednym ciągu.

Wiele z powyższych zasad udzielania urlopu ojcowskiego nie uległo zmianie, jak chociażby wymiar tego urlopu. Nadal są to 2 tygodnie, jednak pracownik od 2 stycznia 2016 r. ma zdecydowanie więcej czasu na jego wykorzystanie. Zgodnie z art. 1823 K.p. może to uczynić do:

 • ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo
   
 • upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Kolejną zmianę wprowadza regulacja, na mocy której urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Pracownik - ojciec wychowujący dziecko po raz pierwszy może więc wykorzystać urlop ojcowski stopniowo, po jednym tygodniu.

Wniosek o urlop zgodnie z rozporządzeniem

Tak jak dotychczas pracownik zamierzający wykorzystać urlop ojcowski ma siedem dni na złożenie wniosku o jego udzielenie. Bez zmian pozostała też zasada, że urlop ten, jako że udzielany jest w dniach kalendarzowych, przypada na wszystkie dni terminu, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Zupełną nowością jest natomiast sformalizowanie treści wniosku o urlop ojcowski. Po raz pierwszy reguluje ją akt wykonawczy, tj. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243). Zgodnie z § 21 tego rozporządzenia, wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika,
   
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.

Do wniosku dołącza się:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów,
   
 • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione,
   
 • oświadczenie pracownika - ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części,
   
 • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Wniosek pracownika jest, tak jak w poprzednim stanie prawnym, wiążący dla pracodawcy. Pracownik w okresie korzystania z urlopu ojcowskiego podlega szczególnej ochronie zatrudnienia, na zasadach art. 177 K.p.

Przykład wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego
Wałbrzych, dnia 12 stycznia 2016 r.
Grzegorz Ruciajewski
ul. Minerów 12/2
Wałbrzych
Zakład Ciepłowniczy
ul. Wiejska 15
Wałbrzych

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego na syna Krzysztofa Ruciajewskiego, urodzonego 16 lipca 2015 r. w okresie od 25 stycznia do 7 lutego 2016 r.

Grzegorz Ruciajewski
Załączniki:
Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
Oświadczenie w sprawie korzystania z urlopu ojcowskiego

Przykład oświadczenia w sprawie korzystania z urlopu ojcowskiego
Wałbrzych, dnia 12 stycznia 2016 r.
Grzegorz Ruciajewski
ul. Minerów 12/2
Wałbrzych
Zakład Ciepłowniczy
ul. Wiejska 15
Wałbrzych

Oświadczenie w sprawie korzystania z urlopu ojcowskiego

Oświadczam, że dotychczas nie korzystałem z urlopu ojcowskiego na syna Krzysztofa Ruciajewskiego, urodzonego 16 lipca 2015 r.

Grzegorz Ruciajewski

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60