urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018

Wykorzystanie urlopu ojcowskiego w częściach w dwóch różnych miesiącach

Pracownik - ojciec półtorarocznego dziecka złożył wniosek o urlop ojcowski. Zamierza go wykorzystać w dwóch częściach. Pierwsza z nich ma przypadać od 15 do 21 stycznia br., a druga od 5 do 11 lutego br.


1) Czy dopuszczalny jest podział urlopu ojcowskiego na części i wykorzystanie go w dwóch różnych miesiącach? Czy pracodawca musi udzielić urlopu we wskazanym przez pracownika terminie?

Podział urlopu ojcowskiego na części jest możliwy, co pozwala na wykorzystanie go w różnych miesiącach. Obowiązkiem pracodawcy jest uwzględnienie wniosku pracownika o urlop ojcowski.

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo
     
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia (art. 1823 § 1 Kodeksu pracy, Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

Pracownik jest obowiązany złożyć pisemny wniosek o urlop ojcowski nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest związany wnioskiem pracownika.


Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, nie krótszych niż tydzień.


Jak stanowią powołane regulacje, pracownik może wykorzystać urlop ojcowski jednorazowo w wymiarze 2 tygodni lub w podziale na dwie tygodniowe części. Każdy tydzień tego urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym, a 2 tygodnie 14 kolejnym dniom kalendarzowym. Ma tu bowiem na mocy art. 1823 § 3 K.p. odpowiednie zastosowanie art. 1831 § 1 K.p.

Zatem w przypadku gdy pracownik wykorzystuje omawiany urlop w częściach, może on przypadać w różnych miesiącach, a nawet latach. Ograniczeniem jest wiek dziecka oraz ewentualnie okoliczność niewychowywania dziecka przez ojca. Zarówno przy wykorzystaniu urlopu ojcowskiego w jednej części, jak i dwóch częściach pracownik może przebywać na tym urlopie zasadniczo do ukończenia przez dziecko dwóch lat.

W powołanej w pytaniu sytuacji dziecko ma półtora roku, zatem pracownik zdąży wykorzystać urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko 2 lat.

Jeżeli chodzi o termin wykorzystania urlopu ojcowskiego przez pracownika wskazany we wniosku, to pracodawca jest obowiązany go uwzględnić, tak jak sam wniosek o udzielenie tego urlopu.


2) Z należnych pracownikom świadczeń chorobowych wypłacam jedynie wynagrodzenie chorobowe. Jakie dokumenty powinnam przekazać do ZUS, aby pracownik otrzymał należne mu świadczenie?

Świadczenie należne pracownikowi przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy m.in. jako okres urlopu ojcowskiego to zasiłek macierzyński. Stanowi o tym art. 29a ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), zwanej ustawą zasiłkową.

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku (art. 31 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Skoro Czytelniczka nie wypłaca swoim pracownikom świadczeń chorobowych należnych z ubezpieczenia chorobowego, w tym m.in. zasiłku macierzyńskiego, to powinna przekazać do ZUS niezbędną dokumentację do podjęcia wypłaty należnego pracownikowi zasiłku (patrz ramka). Wymieniona ona została w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz § 26 pkt 1-2 rozporządzenia MRPiPS w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego... (Dz. U. z 2017 r. poz. 87).

Natomiast jeżeli chodzi o podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, to w przypadku pracownika Czytelniczki będzie ją stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. Jeżeli prawo do świadczenia powstało przed upływem wskazanych 12 miesięcy, to podstawę stanowić będzie wynagrodzenie wypłacone za pełne miesiące kalendarzowe. Ponadto ustalona podstawa dla potrzeb wypłaty zasiłku należnego za pierwszą część okresu przypadającą w styczniu 2018 r. będzie również podstawą do ustalenia wysokości zasiłku należnego za drugą część, tj. za okres przypadający w lutym 2018 r. (art. 36 ust. 1-2 oraz art. 43, 47 ustawy zasiłkowej).

Przykładowe wypełnienie części formularza ZUS Z-3Wykorzystanie urlopu ojcowskiego w częściach w dwóch różnych miesiącach

Dokumentami niezbędnymi do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego, są odpowiednio:

» odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka bądź kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo ZUS,
» złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, oświadczenie ubezpieczonego czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu,
» zaświadczenie płatnika składek zawierające zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku oraz informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Zaświadczenie płatnika składek może zostać sporządzone na formularzu ZUS Z-3 (patrz przykładowe wypełnienie części tego druku).

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60